پس از تأیید آگهی، برای شما یک ایمیل ارسال می‌شود. تنها کافی است لینکی که در آن ایمیل آمده است را نگهدارید و ازطریق آن هر زمان که خواستید آگهی را از تابلو بکَنید.